PHIM/VIDEO CLIPS

1. Let’s break the chain of corruption: xem tại đây

2. The black hole: xem tại đây

3. Cutting corruption: xem tại đây

4. The magician: xem tại đây

5. Clip vấn đề bức xúc nhất hiện nay: xem tại đây


TÀI LIỆU THAM KHẢO

Teaching integrity to youth:

Download tài liệu tiếng Anh

Download tài liệu tiếng Việt

FADFDFDG

Guide to Youth action Against Corruption (Africa)

Download tài liệu tiếng Anh

Download tài liệu tiếng Việt

AAAAAAA

Anti-corruption (UNDP)

Download tài liệu tiếng Anh

Download tài liệu tiếng Việt

ddd

A handbook on fighting corruption

Download tài liệu tiếng Anh

AAA

AAAA

AAAA

AAAA

Advertisements