Sau đây là tổng kết một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tham nhũng:

  • Tính pháp quyền của một nhà nước pháp quyền thực sự chưa hình thành đầy đủ ở Việt Nam (tư pháp không độc lập)
  • Thiếu công khai, minh bạch trong quản lý
  • Quyền, cơ chế và các công cụ kiểm tra, giám sát chính quyền của nhân dân chưa có đầy đủ.
  • Văn hóa pháp luật, đạo đức nghề nghiệp phai nhạt, xói mòn trước sự phổ biến của văn hóa lót tay, văn hóa phong bì
  • Có sẵn các cơ hội, thấy người khác tham nhũng dễ dàng cũng tham nhũng theo
  • Chế độ phân phối bất cập
  • Đào tạo, bổ nhiệm cán bộ không đúng, không phù hợp với năng lực.

(http://www.biethet.com)

(http://www.tin247.com)

Advertisements